ไม้สนต่างประเทศและไม้เบญจพรรณ (Pine Woods and Mix Woods)

บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าไม้ ซึ่งเป็นวัตถุดิบคุณภาพจากต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนนาดา อินโดนีเซีย มาเลเซีย ร่วมไปถึงวัตถุดิบภายในประเทศ เช่น ไม้ยางพารา โดยผ่านขบวนการอัดน้ำยาอบแห้ง  ป้องกันมอดและเชื้อรา