พาเลตไม้ (Wooden Pallets)

พาเลทไม้ คือ แท่นรองรับบรรจุภัณฑ์ เพี่อการขนส่ง แบ่งตามประเภทการใช้งานหลัก ๆ ได้เป็น

  1. แบบใช้ครั้งเดียว (Single Use) เหมาะสมกับงานที่ใช้เพื่อการส่งออกหรือไม่นำกลับมาใช้ใหม่
  2. แบบใช้หมุนเวียน (Recycle Use) เหมาะสมกับงานที่ใช้เพื่อการขนส่งอยู่เป็นประจำและนำกลับมาใช้ใหม่ได้

รูปแบบพาเลท ที่นิยมใช้ทั่วไปมี 2 แบบคือ

  1. แบบสองทาง (Two- way Pallet) กำหนดจากทิศทางการเข้าตักได้ด้านหน้าและด้านหลัง
  2. แบบสี่ทาง (Four-Way Pallet) กำหนดจากทิศทางการเข้าตักได้ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านข้างซ้ายและด้านข้างขวา

หมายเหตุ สำหรับพาเลทส่งออก ต้องได้รับการทำอบความร้อน (Heat – Treatment) หรือรมยา (Fumigation) ตามมาตรฐาน IPPC Pub.15 เสียก่อน